Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Aanvaarding van de goederen. Onze goederen worden geleverd of afgehaald beschouwd als zijnde aanvaard bij hun vertrek uit de fabriek og magazijn, en geen enkele klacht is nog ontvankelijk zodra zij deze laatste verlaten hebben. Dit geldt eveneens voor verzendingen die FOB of franko-bestemming of franko-grens of volgens gelijk welke andere verzendingswijze uitgevoerd worden.

Ingeval wij voor door ons geleverde goederen, na een tegensprekelijk onderzoek een fout door een verborgen gebrek in grondstoffen of fabricatie zouden erkennen, worden wij enkel gehouden tot eenvoudige omruit, of, naar onze keus, tot terugbetaling van de gefacktureerde waarde, met uitsluiting van iedere andere aansprakelijkheid om welke reden ook, en zulks dan nog enkel en alleen als de klacht door de koper binnen de 3 maanden na de levering zal ingediend zijn.

Indien, door toedoen van de klant, sommige in de koopsovereekomst bedongen proeven niet in de fabriek konden genomen worden, zullen de goederen als aanvaard beschouwd worden. De meerwaarde voor kwaliteitsverschil zal in bovenvermeld geval insgelijks gefaktureerd worden.

De reiskosten en vergoeding van de keurder vallen ten laste van de koper.

2. Verzendingsrisico’s. Onze goederen worden verzonden op risico van de bestemmeling vanaf hun vertrek uit de fabriek of magazijn, zelfs als ze franko te leveren zijn.

3. Leveringstermijnen. De leveringstermijn worden aangeduid zonder enige verbintenis. Geen enkele aanspraak op schade vergoeding zal tegen ons kunnen ingebracht worden als de levering niet binnen de vermelde termijn geschiedt.


4. Verwijlinteresten voor laattijdige betalingen. De ontvangst van een rekening is gelijk aan een verplichting tot betaling op de vervaldag en ten gevolge zij, in geval van niet betaling of gedeeltelijke betaling, ons van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verwijlinteresten aan 12% per jaarverschuldigd vanaf de vervaldag.

5. Strafclausule. Bij uitblijven van volledige betaling na de vervaldag, zal de rekening van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, in toepassing van artikel 1152 van de wetscode vermeerderd worden met de forfaitaire en niet aftrekbare vergoeding van 20% van de hoofdsom der schuld met een minimum van 25€ voor extra gerechtelijke vorderingskosten. Deze strafclausule is onafhankelijk van de hierboven vermelde verwijlinteresten.


6. Ontbindingsclausule. De verkoop wordt met volle recht en zonder voorafgaande aanmaning vernietigd, in geval van niet betaling op de vervaldag. Wij behouden ons het recht de geleverde en niet betaalde goederen terug te nemen dit met een gewone kennis-geving en zonder voorafgaande tussenkomst van de Tribunalen. Iedere vernietiging van verkoop zal de betaling mede brengen van schadevergoeding en interesten forfaitair vastgesteld op 15% van de waarde, dit met een minimum van 50€.

7. Toepasselijke wetten – Rechtsbevoegdheid. Alle betwistingen omtrent het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van de kontrakten vallen onder toepassing van de Belgische wetten en onder de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.